Naše webové stránky sú vo vývoji.
Na tejto doméne však už nájdete aktuálne informácie
a publikácie CEM.

Dokument Učiace sa Slovensko - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania bol za účelom verejnej diskusie zverejnený v marci 2017.  V kapitolách 5 až 8 sa zaoberá reformnými návrhmi pre vysoké školstvo.
CEM sa k týmto návrhom vzťahuje v zverejnených publikáciách.

Priebežná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva vznikla za spolupráce Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako súčasť projektu Hodnoty za peniaze.

Za vypracovanie priebežnej správy zodpovedali Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR a Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) MŠVVaŠ SR.

V gescii Centra vedecko-technických informácií SR vznikla publikácia Kvalita a zodpovednosť, ktorej spoluautormi sú aj spolupracovníci CEM. Tento súbor štúdií ponúka viacdimenzionálny pohľad na slovenské vysoké školstvo a tiež jeho porovnanie s trendmi v zahraničí.

Medzinárodný seminár na tému Vysoké školstvo ako hýbateľ regionálneho rozvoja sa uskutočnil 6. a 7. decembra 2016 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského. Organizátormi boli Európska asociácia inštitúcií vyššieho vzdelávania (EURASHE), Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach a Centrum edukačného manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Účastníci z osemnástich krajín diskutovali o skúsenostiach z rozvoja spolupráce vysokých škôl s regionálnymi partnermi – veľkými a malými zamestnávateľmi, výskumnými a vývojovými organizáciami, samosprávou a ďalšími. Dôležitou témou boli cesty k diverzifikácii vysokého školstva, výsledky a parametre merania výstupov aplikovaného výskumu vysokých škôl, možnosti rozvoja profesijne orientovaných vysokoškolských programov a priestor pre medzinárodnú spoluprácu a výmenu informácií v oblasti posilnenia role vysokého školstva v regionálnom rozvoji.